Кафедра слов’янської філології та світової літератури

Кафедра слов’янської філології та світової літератури сформована у лютому 2017 року.  З історією кафедри пов’язані імена досвідчених фахівців-словесників Л.В. Бабіченко, Є.А. Костенко, Н.І. Журбіної, М.М. Іванова, М.С. Антошина, І.Г. Чередниченко, Г.О. Шелюто, М.О. Чернишенко, Г.Ф.Бєлова, В.Ф. Алтайської, М.В. Симулика, С.С. Панька, В.І. Ороса, Г.С. Токаря,  Р.М. Борець, Т.Г. Юрчук, М.О. Мазурок,  Е.П. Алєксєєвої,  О.П. Пеняк,  М.В. Черевко,  С.В. Макари,                  В.В. Волкова,  І.В. Луцьо, М.І.  Капраля,  Л.М. Устюгової, О.С. Брандис, учених-літературознавців А.М. Куріпка, І.В. Борисова, М.С. Воскресенського, М.П. Козлова, Є.П. Толстова,  Л.Г. Голубєвої,  А.І. Дуденкової,  Л.М. Ауслендера, В.Л.  Удалова, Г.І. Пономарьова, Е.П. Кравченка, Т.С. Волкової, В.І.  Ариповського, Т.М. Чумак, Є.А. Власової, С.М. Шошури,  С.С. Парсамова, Л.П. Бородіної,  І.М. Сенька.

Серед тих, хто суттєво впливав на розвиток кафедральної наукової й методичної думки, був  доцент П.В. Лінтур  – викладач кафедри з березня 1946 до 1969 рр., ініціатор відкриття Ужгородського університету, видатний фольклорист, славіст, автор понад 40 наукових публікацій у видавництвах Ужгорода, Львова, Києва, Москви, Праги, Берліна. 

Серед випускників відділення – відомі й шановані в наукових колах України й зарубіжжя науковці: декан філологічного факультету УжНУ професор Ю.М. Бідзіля;  професор Пряшівського університету (Словаччина) С.М. Пахомова,  декан факультету іноземної філології УжНУ доцент М.М. Рошко, доцент кафедри філологічних дисциплін та соціальних комунікацій Мукачівського державного університету А.В. Моргун; проректор з наукової роботи Карпатського  університету імені Августина Волошина,  доктор філософії  О.В. Шимко та інші.

Кафедра має значний науково-педагогічний потенціал. Нині тут працює 1 доктор філологічних наук, 2 кандидати філологічних наук, доценти, 2 старші викладачі.

У колі наукових інтересів мовознавців –  сучасне слов’янознавство,  порівняльне мовознавство, теорія і практика перекладу, прагмастилiстика й стилістика художнього мовлення, художня ономастика та інтерпретація художнього тексту тощо. Літературознавці кафедри вивчають  слов’янський та світовий фольклор, порівняльні аспекти світової літератури. Дослідження з контрастивної лінгвістики, літературної компаративістики розширили науково-практичне спрямування кафедри.

Результати наукової праці викладачiв кафедри знаходять вiдображення в численних монографіях, статтях, науково-методичних посiбниках, у доповідях на форумах рiзних рiвнiв. 

Мовознавці кафедри пройшли теоретичну та практичну підготовку і одержали  Сертифікати міжнародного центру ECL, які дають право на проведення іспитів  для громадян України та іноземців з метою визначення рівня володіння іноземною  мовою (за шкалою від А2 до С1).  

Кафедра забезпечує випуск  фахівців  за  освітніми ступенями  бакалавра, магістра та доктора філософії. З 1998 року випускникам відділення   присвоювалась  кваліфікація  вчителя світової літератури. 

На базі кафедри студенти іноземних вузів за програмою академічної мобільності Erazmus+ проходять семестрове навчання за спеціальністю «Філологія».

Протягом 18 років (з 1995 р до 2016 р.) кафедра за дорученням Міністерства освіти і науки України успішно проводила ІІ етап Всеукраїнської  студентської олімпіади.

З  2016 року  на кафедрі запроваджено  викладання польської мови та літератури. У 2022 році розпочато підготовку філологів-полоністів за освітньою програмою «Польська мова та література. Зарубіжна література» – фахівців у галузях перекладу, науково-дослідної роботи, міжкультурної комунікації, освітньої діяльності. 

На кафедрі діє аспірантура зі спеціальності «Філологія»,  у якій готуються молоді наукові кадри. 

У різні роки на кафедрі були організовані й проведені міжнародні та всеукраїнські наукові конференції: «Інноваційні підходи до викладання світової літератури у вищих навчальних закладах та школах Закарпаття», Міжнародна наукова конференція «Перетин   мов  і  літератур у  загальноєвропейському контексті», присвячена 90-річчю письменника, публіциста Фелікса Кривіна; Міжнародна наукова конференція «Перетин мов і літератур: славістичний вимір», науково-практичні семінари: «Співвідношення синхронії й діахронії у мовній еволюції» тощо.

З метою належної підготовки полоністів – перекладачів та вчителів – у 2018 році кафедрою укладено Договір про практичну підготовку фахівців із ЗОШ  № 5 м. Ужгород, де вивчається польська мова, а також Договір про співпрацю з Товариством польської культури імені Гнєви Волосєвич у м. Ужгород, яке має значні бібліотечні фонди з полоністики, веде активну співпрацю з культурними, освітніми та науковими закладами Польщі. 

У межах договору про  співпрацю ДВНЗ «УжНУ» з Поморською академією (м. Слупськ, Польща) із 2018 року студенти-полоністи  проходять семестрове навчання на відділенні полоністики у місті Слупськ, а викладачі кафедри  – стажування в Поморській Академії.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з науковцями академічних інститутів та кафедр різних українських та закордонних вишів, зокрема – Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Ніжинського державного університету     ім. М. Гоголя,         Кошицького      університету     ім. П.Й. Шафарика,  Університету ім. Матея Бела в місті Банська Бистриця та Університету ім. Костянтина Філософа в місті Нітра (Словацька Республіка), Сегедського університету (Угорська Республіка) тощо. 

Гордістю відділення є  його випускники – знані в краї й за його межами письменники В. Басараб, А. Драгомирецький, Л. Кудрявська, М. Рошко, Ю. Маслієв, Л. Маришева (Л. Бородіна), Л. Десятникова, визначні педагоги А. Арсірій, М.  Алмашій, Н. Чекрій, Г. Аркадова, В. Пономарьова, Т. Чепур, О. Шмакова, В. Сеник, В. Крижевська, Н. Касинець, В. Туряниця відомі книговидавці Б. Гвардіонов, Б. Кушнір, В. Падяк, а також багато знаних в Закарпатті та  в Україні науковців, журналістів, учителів, працівників бібліотек, керівників закладів освіти. 

 

Відповідальний за інформацію: Бедзір Наталія Прокопівна
Дата оновлення сторінки: 05.12.2022