Новини

10.06.2022
1601

ПРО ДЕЯКІ ЗМІНИ ТА УТОЧНЕННЯ ВСТУПУ В ІНТЕРНАТУРУ У 2022 РОЦІ

ПРО ДЕЯКІ ЗМІНИ ТА УТОЧНЕННЯ ВСТУПУ В ІНТЕРНАТУРУ У 2022 РОЦІ

Згідно наказу МОЗ України № 80513 травня 2022 року «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254» розподіл і зарахування випускників всіх спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та всіх форм навчання, які вступають в інтернатуру в 2022році, здійснюється таким чином:

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових, державних адміністрацій надають Міністерству охорони здоров’я України перелік посад лікарів-інтернів на базах стажування відповідно до фіксованого обсягу місць державного замовлення для підготовки в інтернатурі, доведеного Міністерством охорони здоров’я України, у строк до 15 травня.

Міністерство охорони здоров’я України доводить до закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», фіксований обсяг місць державного замовлення для підготовки в інтернатурі за спеціальностями окремо для кожної області.

Розподіл на підготовку в інтернатурі проводиться для випускників, які навчалися в закладі вищої освіти за державним замовленням на основі рейтингу випускників, який формується закладом вищої освіти.

Випускник, який навчався за державним замовленням, отримує від закладу вищої освіти пропозицію щодо спеціальності та місця проходження інтернатури або, у разі відмови від отриманої пропозиції, самостійно обирає місце проходження інтернатури в закладах охорони здоров’я приватної форми власності, державної форми власності, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого органу державної влади, Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України.

Випускник, який навчався за державним замовленням, але відмовився від пропозиції комісії з розподілу випускників (далі – комісія), письмово повідомляє заклад вищої освіти про відмову від пропозиції щодо місця проходження інтернатури. Заклад вищої освіти видає такому випускникові довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури в закладах охорони здоров’я, визначених у цьому абзаці; випускники, які навчалися в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб, отримують довідку про форму навчання (за кошти фізичних (юридичних) осіб) та самостійно обирають місце проходження інтернатури; формування пропозицій випускникам проводиться комісією не пізніше ніж за 2 тижні до закінчення ними навчання у закладі вищої освіти.

До складу цієї комісії входять: ректор – голова комісії, проректори, декани, завідувачі кафедр, представники студентського самоврядування і професійних асоціацій, а також представники Міністерства охорони здоров’я України, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових, державних адміністрацій та установ охорони здоров’я, які мають повноваження вирішувати всі питання, що виникають під час визначення місця проходження інтернатури. Кількісний склад комісії становить не менше п’яти осіб. Комісія знайомиться з даними випускника, заслуховує та обговорює рекомендації про найбільш доцільне направлення його до відповідного місця проходження інтернатури. Пропозиція випускникові робиться від імені комісії її головою. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним; формування персональної пропозиції випускнику здійснюється на підставі існуючих кадрових потреб сфери охорони здоров’я, в тому числі спричинених бойовими діями та їх наслідками, та з урахуванням переліку вакантних посад лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, спеціальності, набутої у закладі вищої освіти, академічної успішності (при рівності результатів академічної успішності враховується сімейний стан, наявність статусу особи з інвалідністю випускника та/або членів його сім’ї). У разі, якщо випускник, який навчався в закладі вищої освіти за державним замовленням, погоджується з пропозицією комісії, заклад вищої освіти видає йому направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі, в якому зазначається спеціальність в інтернатурі, місце проходження інтернатури та інша інформація;

Випускник, який навчався за кошти фізичних (юридичних) осіб, звертається до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових, державних адміністрацій для обрання місця для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі або до керівників закладів охорони здоров’я приватної форми власності, які визначені Міністерством охорони здоров’я України базами стажування, до керівників закладів охорони здоров’я державної форми власності, що належить до сфери управління відповідного міністерства, іншого органу державної влади, Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України.

Зарахування до інтернатури здійснюється наказом:

структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових, державних адміністрацій – у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі на базах стажування лікарів-інтернів комунальної форми власності. Зарахування проводиться на посади лікарів-інтернів;

керівника закладу вищої освіти – у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі на базах стажування лікарів (фармацевтів/провізорів), які проходять інтернатуру за кошти фізичних (юридичних осіб), інших джерел, не заборонених законодавством;

керівника бази стажування лікарів-інтернів державної форми власності, що належить до сфери управління відповідного міністерства, іншого органу державної влади, Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, яку визначено Міністерством охорони здоров’я України базою стажування лікарів-інтернів – у разі влаштування випускника закладу вищої освіти на посаду лікаря-інтерна.

У наказі про зарахування в інтернатуру вказується спеціальність інтернатури, заклад вищої (післядипломної) освіти, в якому проводитиметься очна частина підготовки, та база стажування;

заяви іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, для зарахування на програму підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб приймаються за наявності документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який подається разом із заявою;

заява для зарахування в інтернатуру подається випускником до закладу вищої освіти до 20 липня поточного року (або 25 березня для випускників за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та наслідків бойових дій);

випускники зобов’язані з’явитися на базу стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів не пізніше 01 серпня поточного року (або01 квітня для випускників за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» у разі, якщо у відповідній адміністративно- територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та наслідків бойових дій), а до закладу вищої (післядипломної) освіти для проходження освітньої частини підготовки в інтернатурі – не пізніше 01 вересня поточного року (або 30 квітня для випускників за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та наслідків бойових дій);

початок програми підготовки в інтернатурі з 01 серпня поточного року (або 01 квітня для випускників за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» у разі, якщо у відповідній   адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та наслідків бойових дій).

Базами стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів у 2022 році є всі заклади охорони здоров’я, які здійснюють підготовку в інтернатурі станом на 01 травня 2022 року, а також додатково визначені Міністерством охорони здоров’я України заклади охорони здоров’я. Заклади охорони здоров’я приватної форми власності, державної форми власності, що належать до сфери управління відповідного міністерства, іншого органу державної влади, Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України можуть подати до Міністерства охорони здоров’я України заявки на розподіл посад та місць для лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів на їхні бази стажування (https://moz.gov.ua/bazi-stazhuvannja-likariv-interniv).

Для закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, які є базами стажування лікарів-інтернів або хочуть нею стати, обов’язковою умовою є укладення договору з Національною службою здоров’я України за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1440.»;

Випускники закладів вищої освіти, які не були зараховані в інтернатуру у попередні роки і бажають вступити в інтернатуру у 2022 році, можуть пройти програму підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб. Обов’язковими документами, які такі випускники повинні надати до закладу вищої (післядипломної) освіти є:

копія диплома;

копія сертифікату КРОК 2;

довідка про форму навчання (за кошти фізичних (юридичних) осіб або бюджетні кошти).

Випускникам, які навчалися за кошти державного бюджету, необхідно надати також копії документів, що підтверджують гарантії працевлаштування на посаді лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна після закінчення інтернатури (відпрацювання за умовами укладеної угоди строком 3 роки). Для зарахування в інтернатуру випускникам закладів вищої освіти попередніх років, які навчалися за кошти державного бюджету, необхідно отримати погодження Міністерства охорони здоров’я України, яке може бути надано на підставі заяви випускника та листа-погодження закладу вищої (післядипломної) освіти в якому випускник планує проходити інтернатуру. У листі зазначається спеціальність, на яку пропонується зараховувати майбутнього лікаря-інтерна, та базу проходження інтернатури».

Категорії: