Новини

22.11.2023
295

Центр підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації організував семінари щодо особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Центр підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації організував семінари щодо особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Протягом першої половини листопада 2023 року директором Навчально-наукового центру підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації Іриною Сухан ініційовано проведення робочих зустрічей ‒ семінарів щодо особливостей підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти. 

Зустрічі проведено на запрошення гарантів освітньо-наукових програм в структурних підрозділах:

 • Біологічний факультет;
 • Економічний факультет;
 • Навчально-науковий інститут хімії та екології;
 • Факультет історії та міжнародних відносин;
 • Факультеті інформаційних технологій;
 • Факультеті міжнародних економічних відносин;
 • Факультеті суспільних наук;
 • Юридичний факультет.

Під час зустрічей було ознайомлено наукових керівників здобувачів третього рівня вищої освіти з роботою Навчально-наукового центру підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації. Метою діяльності Центрує забезпечення комплексного вирішення завдань  реалізації державної політики  з питань підготовки фахівців вищих кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікації та їх атестації на основі управління всіма компонентами організаційної роботи. Основним завданням Центру є організація підготовки фахівців вищої кваліфікації (докторів філософії та докторів наук) та атестації здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук. В Центрі функціонують три відділи: 

 Метою проведення зустрічей було ознайомлення з нововведеннями Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України він 19 травня 2023 року № 502 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів» https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/science-center_pak/documents :

 

 • Аспіранту протягом місяця з дати наказу керівника закладу про зарахування призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників закладу, які мають науковий ступінь та відповідну наукову кваліфікацію.
 • Тема дисертації погоджується здобувачем з його науковим керівником (керівниками) і після обговорення кафедрою, відділом, лабораторією затверджуються вченою радою закладу протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до закладу для підготовки в аспірантурі. У разі потреби тема дисертації може бути уточнена та затверджена у новій редакції.
 • Індивідуальні навчальний та науковий плани погоджуються здобувачем з його науковим керівником (керівниками) та затверджуються вченою радою відповідного структурного підрозділу закладу.
 • Невиконання індивідуального навчального плану, зокрема порушення строків його виконання без поважних причин, передбачених законодавством, порушення умов договору або академічної доброчесності є підставою для ухвалення закладом рішення про відрахування аспіранта.
 • Аспірант повинен виконувати індивідуальний план наукової роботи та двічі на рік звітувати про хід його виконання на засіданні кафедри, відділу, лабораторії чи іншого визначеного підрозділу закладу https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/60862 ;
 • Не пізніше ніж за дев’ять місяців до завершення нормативного строку навчання за акредитованою освітньо-науковою програмою здобувач: отримує довідку про виконання освітньо-наукової програми і висновок наукового керівника (керівників) з оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану та звертається до структурного підрозділу закладу, що виконує відповідну освітньо-наукову програму та здійснює підготовку здобувача, з письмовою заявою про отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. До заяви додаються дисертація в друкованому вигляді та електронній формі, наукові публікації (або їх копії), в яких висвітлено наукові результати дисертації, довідка про виконання освітньо-наукової програми та висновок наукового керівника (керівників)
 • Особа, яка була відрахована із закладу у зв’язку із завершенням навчання за відповідною освітньо-науковою програмою без захисту дисертації, може вступити до закладу повторно.

Окремо була приділена увага на те, що призначення складу разової спеціалізованої вченої ради для випускників аспірантури 2023-го і попередніх років повинно бути до 31 грудня 2023 року. 

 

За підсумками семінарів всі учасники могли поставити співробітникам Навчально-наукового центру підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації свої запитання й отримати вичерпні відповіді.

 

Категорії: