Новини

26.03.2024
5029

ФСН запрошує на навчання у 2024/2025 навчальному році

ФСН запрошує на навчання  у 2024/2025 навчальному році

Факультет суспільних наук створений у 2006 році. Станом на 1 січня 2024 року структуру факультету утворюють 5 кафедр: політології і державного управління; соціології та соціальної роботи; психології; філософії; загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

На факультеті навчається понад 1000 студентів і аспірантів  денної та заочної форм навчання. Навчальний процес забезпечує 74 науково-педагогічні працівники, з них докторів наук, професорів – 21, кандидатів наук, доцентів – 41, старших викладачів та викладачів – 12.

Навчання на факультеті здійснюється за такими освітніми ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Кафедри факультету готують фахівців за 8-ма спеціальностями освітнього ступеня «Бакалавр» та 10 - ма спеціальностями освітнього ступеня «Магістр». Термін навчання для денної форми бакалаврату – 3 роки 10 місяців, а заочної – 4 роки 10 місяців. Тривалість магістерських програм 1 рік 4 місяці для денної і заочної форм навчання.

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2024 році затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році» (зареєстроване в Міністерстві юстиції 14 березня за № 379/41724 (URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/RE41724?an=1 ).

 

Спеціальності факультету, на які оголошено набір у 2024–2025 навчальному році.

 

Спеціальності ОС «Бакалавр»

Філософія, Початкова освіта, Дошкільна освіта, Політологія (Європейські студії), Публічне управління та адміністрування, Психологія, Соціальна робота, Соціологія

Спеціальності ОС «Магістр»

Філософія, Початкова освіта, Дошкільна освіта, Педагогіка вищої школи, Політологія, Публічне управління та адміністрування (Державна служба), Психологія, Соціальна робота, Соціологія

Спеціальності аспірантури

Політологія; Публічне управління та адміністрування; Освітні, педагогічні науки; Соціологія; Соціальна робота; Філософія; Психологія

Спеціальності докторантури

Політологія

 

На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший курс приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022, 2023 та 2024 років. А також за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року з трьох конкурсних предметів, передбачених національним мультипредметним тестом. НМТ містить два блоки по два предмети: три обов'язкові – з української мови, математики, історії України – і один за вибором учасника – українська література, географія, біологія, фізика, хімія, іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська).

Абітурієнти будуть допускатись до конкурсу на бюджетні місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130. Конкурсний бал вступників на спеціальності галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» не може бути менше ніж 150 балів.

 

      На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра до ДВНЗ «УжНУ» приймаються вступники, які здобули ступінь бакалавра (магістра) або ОКР спеціаліста. В залежності від спеціальностей вступники повинні виконати такі умови.

Всі вступники складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ), який міститиме тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника)/

Для вступу на спеціальності галузей знань 01 «Освіта / Педагогіка», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 28 «Публічне управління та адміністрування» також потрібно буде додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Вступники на галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  зможуть обрати один з восьми предметних тестів на вибір: з педагогіки та психології, з економіки та міжнародної економіки, з політології та міжнародних відносин, з психології та соціології, з обліку та фінансів, з управління та адміністрування, з права та міжнародного права, з інформаційних технологій. Інші вступники в магістратуру складатимуть предметні тести відповідно до обраної спеціальності.

Основний етап реєстрації для складання ЄВІ та ЄФВВ триватиме із 7 до 29 травня включно. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Основна сесія ЄВІ/ЄФВВ: 24 червня 15 липня.

 

Кращі випускники факультету мають можливість навчатися в аспірантурі (освітній ступень «Доктор філософії»)  за спеціальностями «Політологія», «Соціологія», «Освітні, педагогічні науки», «Публічне управління та адміністрування», «Філософія», «Соціальна робота», «Психологія».  З 2017 року відкрита докторантура зі спеціальності «Політологія». Умови вступу в аспірантуру будуть такі:

  1. Для конкурсного відбору зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови, а також результати презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень.
  2. Умовою допуску до вступних іспитів є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів.

Основний етап реєстрації для складання ЄВІ триватиме із 7 до 29 травня включно, основна сесія ЄВІ: 24 червня  15 липня.

 

У рамках підписаних міжнародних договорів студенти мають можливість продовжувати навчання у магістратурах європейських ВУЗів, або навчатись у закордонних ЗВО за програмами по обміну студентів.

На факультеті гармонійно поєднуються навчальний процес, наукова робота з вихованням та дозвіллям. Студенти факультету беруть активну участь у проведенні низки виховних та конкурсно-святкових заходів: «День факультету», «День першокурсника», «День студента» та інших. На факультеті започатковані такі свята, як: «Студентський смак», «День психолога», «День соціального працівника», «День політолога».

Усі спеціальності факультету – це спеціальності, які забезпечують розвиток соціальної сфери і є затребуваними в розвинутих демократичних суспільствах.

Випускники факультету можуть займатися  науково-дослідницькою,   діагностично-консультативною та виробничо-управлінської роботою, здійснювати  освітньо-виховні функції,  реабілітаційно-профілактичну та соціально-технологічну допомогу населенню.

Отримавши необхідні знання та практичні навички вони можуть працювати політтехнологами, викладачами вищих навчальних закладів, вчителями (в тому числі і молодших класів), консультантами та референтами в політичних партіях, аналітиками, спеціалістами з розробки управлінських і маркетингових стратегій, державними службовцями в органах державної влади та місцевого самоврядування, в прес-службах державних і комерційних структур, спеціалістами із зв’язків з громадськістю, журналістами, фахівцями у системі соціального захисту населення, службах зайнятості та благодійних фондах.

Інформацію про освітні програми за якими здійснюється підготовка фахівців можна знайти на сайті УжНУ за посиланням: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/15068

Адреса факультету суспільних наук: 88016, м. Ужгород, вул. Університетська, 14 (другий поверх головного корпусу УжНУ), кім. 202.

Тел.: (0312) 64-03-14 – деканат.

e-mail: f-susp@uzhnu.edu.ua; f-susp-vstup@uzhnu.edu.ua

Категорії: