Новини

28.06.2022
637

Інформація для лікарів, випускників інтернатури факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, щодо безперервного професійного розвитку

Інформація для лікарів, випускників інтернатури факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, щодо безперервного професійного розвитку

Безперервний професійний розвиток (БПР) лікарів регламентується наказом МОЗ «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» від 22.02.2019 № 446 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 1106 від 12.05.2020, № 74 від 19.01.2021, № 1753 від 18.08.2021, № 520 від 24.03.2022.

Атестація лікарів на присвоєння або підтвердження кваліфікаційних категорій проводиться за бажанням лікаря. Лікарі, які протягом року після закінчення п’ятирічного строку з дати попередньої атестації не виявили бажання і не подали документи на чергову атестацію та/або лікарі, яким за рішенням атестаційної комісії відмовлено в атестації або присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії, та/або лікарі, які не працювали більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю не можуть займатися лікарською діяльністю за цією спеціальністю без відновлення медичної практики шляхом проходження стажування (або курсів спеціалізації).

Лікарі, яким присвоєно кваліфікаційну категорію, проходять атестацію на її підтвердження один раз на п’ять років.

Лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають до атестаційної комісії не пізніш як за місяць до початку її роботи або не пізніш як за місяць до закінчення терміну дії посвідчення такі документи:

1) письмова заява;

2) атестаційний листок;

3) копії диплома, трудової книжки (за наявності) або витяг з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, сертифіката лікаря-спеціаліста та/або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії (за наявності);

4) особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку та копіями документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

Лікарям, строк чергової атестації яких настає:

- у 2023 році для атестації необхідно подати щонайменше 100 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020, 2021 роках, та бали безперервного професійного розвитку, отримані у 2022 році. Мінімальна кількість балів безперервного професійного розвитку, яка має бути підтверджена за річний період, у 2022 році не є обов’язковою;

- у 2024 році для атестації необхідно подати щонайменше 100 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020, 2021 роках, та щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2022, 2023 роках;

- у 2025 році та наступних роках для атестації необхідно подавати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку за кожен попередній рік.

Кваліфікація лікарів-спеціалістів визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями:

- друга кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, які мають необхідну кількість балів безперервного професійного розвитку та стаж роботи за певною спеціальністю понад п’ять років;

- перша кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, які мають необхідну кількість балів безперервного професійного розвитку та стаж роботи за певною спеціальністю понад сім років;

- вища кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, які мають необхідну кількість балів безперервного професійного розвитку та стаж роботи за певною спеціальністю понад десять років.

Під час перебування лікаря у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або дитиною, яка потребує домашнього догляду (тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку), відповідна кваліфікаційна категорія підтверджується наказом керівника органу охорони здоров’я, при якому створено комісію, за поданням керівника підприємства, установи, організації. Лікарі, в яких під час перебування у такій відпустці закінчився термін дії посвідчення про кваліфікаційну категорію, проходять атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії протягом одного року з дати виходу з такої відпустки. На час перебування у такій відпустці вимоги щодо безперервного професійного розвитку не є обов’язковими.

Лікарі - громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, мають право здійснювати облік балів в особистому освітньому портфоліо без підпису керівника закладу охорони здоров’я, який знаходиться на тимчасово окупованій території.

Мінімальна кількість балів, яка має бути підтверджена за річний період, складає 50 балів (максимальна кількість балів - необмежена).

За освітні заходи з питань медичної етики, деонтології, цифрових та комунікаційних навичок та інших освітніх заходів, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей) лікаря, але є частиною кваліфікаційних вимог, враховуються не більше ніж 8 балів щорічно.

Особисте освітнє портфоліо за відповідний річний період подається лікарем для щорічної перевірки до відділу кадрів за місцем роботи до 01 березня.

КРИТЕРІЇ
нарахування балів безперервного професійного розвитку

№ з/п

Вид діяльності

Кількість балів

Підтвердний документ

в Україні

в інших країнах*

1

2

3

4

5

1. Формальна освіта

1.1

Здобуття освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я (доктор філософії, доктор наук).Нарахування балів у рік захисту дисертації

100

100

диплом

2. Неформальна освіта

2.1

Підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, в тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, тривалістю:****

   

посвідчення

1 тиждень;

25

2 і більше тижнів.

50

2.2

Професійне медичне стажування за межами закладу, де працює працівник з кількості балів, отриманих за заходи в Україні, враховується не більше 25 за рік**

3 за день

5 за день

відрядження та копія наказу про зарахування на стажування в Україні або сертифікат/диплом для іншої країни із програмою стажування

2.3

Наукова, науково-практична конференція, конгрес, симпозіум, з’їзд:

   

сертифікат або диплом про участь в конференції. Доповідь підтверджується програмою події та/або публікацією у матеріалах заходу

участь в одноденному заході;

5*

10

участь у заході тривалістю 2 дні та більше;

10*

20

стендова доповідь;

20

30

усна доповідь.

30

40

Одна й та сама доповідь повторно не враховується. Рекламні доповіді не враховуються

   

2.4

Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів. Кількість балів, що враховуються до обов’язкового щорічного мінімуму, не має перевищувати 15 балів для україномовних та 20 балів для англомовних заходів**

1 бал за 2 години; англомовні курси - відповідно до кількості балів у сертифікаті

сертифікат

2.5

Навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів:

   

сертифікат/диплом

одноденний захід;

15*

20

 

захід тривалістю 2 дні та більше.

25*

30

 

2.6

Проведення симуляційних тренінгів або тренінгів з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів:

   

оригінал програми заходу, сертифікату тренера, запрошення від організаторів взяти участь у заході в якості тренера

одноденний захід;

10

 

захід тривалістю 2 дні та більше. (бали нараховуються за проведення одного заходу на рік)***

15

 

2.7

Тематичне навчання (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо):

   

сертифікат/диплом

одноденний захід;

10*

15

 

захід тривалістю 2 дні та більше.

20*

25

 

2.8

Проведення тематичного навчання щонайменше на регіональному рівні (фахові школи, тренінги, семінар, майстер-класи):

   

оригінал сертифікату тренера та програми заходу

одноденний захід;

10

   

захід тривалістю 2 дні та більше. Але не менше ніж два бали за годину роботи у випадку проведення окремих сесій (бали нараховуються за проведення одного заходу на рік)***

15

   

3. Інформальна освіта

3.1

Публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором

20

30 в іноземних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу

бібліографічна довідка

__________
* Кількість балів за заходи, які відбуваються в країнах з високим рівнем доходу (за рейтингом Світового Банку) або акредитовані за кордоном чи в Україні EACCME/ACCME/RCPSC чи сертифіковані ERC/ILCOR/AHA під час підрахунку загальної кількості балів множиться на 2.
** Максимальна кількість балів не обмежена, але до щорічного обов’язкового мінімуму балів безперервного професійного розвитку враховуються не більше зазначеної у таблиці кількості балів.
*** Тільки для тренерів, що отримали сертифікати міжнародних організацій.
**** Врахування балів за підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, в тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, здійснюватиметься не більше 2 разів на 5 років.

Категорії: