Новини

17.01.2023
475

Наукове життя УжНУ в 2022 році

Наукове життя УжНУ в 2022 році

Одним із найважливіших напрямів розвитку Ужгородського національного університету є сприяння активізації наукової, науково-дослідної та інноваційноїдіяльності. Наукова діяльність університету забезпечується високопрофесійними науковими та науково-педагогічними працівниками, які виконують  держбюджетні науково-дослідні роботи, наукові роботи молодих вчених, міжнародні  договори та грантові  угоди. 

Наукова діяльність в  Ужгородському національному університеті здійснюється за основними пріоритетними тематичними напрямами:

  • фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства;
  • найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук;
  • фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій;
  • фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук;
  • технології моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища;
  • нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій;
  • цільові дослідження з питань гармонізації системи “людина – світ” та створення  новітніх технологій покращення  якості життя;
  • конструювання й технології створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання наноматеріалів;
  • цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання й опрацювання.

Реалізацію держбюджетних, госпдоговірних та ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт, а також робіт, які фінансуються за рахунок грантових коштів, забезпечує науково-дослідна частина (НДЧ). У звітному році науковці університету, відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, виконували 13 наукових робіт  (3 фундаментальні, 10 прикладних та 3 наукові роботи молодих вчених) за рахунок коштів державного бюджету з річним обсягом фінансування 8 млн. 854 тис. 003 грн (фундаментальні – 2 593,703 тис. грн, прикладні – 3 000,300 тис. грн, наукові роботи молодих вчених – 3 260,000 тис. грн).

Упродовж 2022 року науково-педагогічними працівниками виконувалися 103 ініціативні кафедральні науково-дослідні роботи на 107 кафедрах 19 факультетів університету та двох навчально-наукових інститутах.

Результати досліджень наукових та науково-педагогічних працівників університету оприлюднено у монографіях, наукових статтях, навчальних посібниках і підручниках. За звітний період науковці університету видали 75 монографій, 16 підручників, 100 навчальних  та 83 навчально-методичних посібників, 3 словники та 3 довідники. Крім того, опубліковано 86 збірників наукових праць, у тому числі 76 випусків періодичних фахових видань з категорії  Б  (21 видання), серед яких 34 випуски “Наукових вісників УжНУ” з 11-ти серій. Також науковцями університету у 2022 році опубліковано 1521 наукову статтю та 1173 тези доповідей на наукових конференціях.

У 2022 році науково-педагогічні працівники активно публікували статті у виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Scienсe. Це, зокрема, 250 публікацій у Scopus та 194 публікації у Web of Scienсe. ДВНЗ  “Ужгородський національний університет”  регулярно здійснює  преміювання авторів та авторських колективів університету за наукові дослідження, зокрема  за публікації опубліковані в виданнях, які індексуються в БД Scopus та/або Web of Scienсe, а також за винаходи (корисні моделі), відомості про державну реєстрацію яких опубліковані в бюлетені “Промислова власність” починаючи з четвертого кварталу 2021 року.

       Наукова діяльність молодих вчених та студентів є невід’ємною частиною науково-дослідної роботи університету, сприяє формуванню готовності майбутніх фахівців до творчої реалізації отриманих  знань, умінь і навичок, забезпечує оволодіння методологією наукового пошуку, а також дозволяє отримати дослідницький досвід. Координуючими органами організації науково-дослідної роботи молодих вчених та студентів в Ужгородському національному університеті  є Рада молодих вчених і Наукове товариство студентів, аспірантів та докторантів.

Ще однією віхою реалізації наукової діяльності в УжНУ є Наукова бібліотека Ужгородського університету, яка володіє фондом понад 1 млн. 600 тис.  примірників.Бібліотечні фонди, а саме:

- книги - понад 1 млн. 400 тис.;

- періодичні видання - понад 140 тис. журналів та газет;

- дисертаційні дослідження - 971;

- база авторефератів дисертаційних досліджень;

- рідкісні видання - близько 22 тис. найменувань. 

Обслуговує Наукова бібліотека  близько 21 тисячу користувачів. Всі бібліотечні процеси книгозбірні – комп’ютеризовані завдяки  бібліотечній програмі УФД/Бібліотека, яка є українським інформаційним продуктом, рекомендованим для застосування МОН України.

Щодо діяльності аспірантури та докторантури – станом на 31 грудня 2022 року в аспірантурі ДВНЗ «УжНУ» навчалося 785 аспіранти, 33 здобувачі кафедр та 24 докторанти, з них 352 за державним замовленням (денна – 224, вечірня – 128); 433 – за кошти фізичних та юридичних осіб (денна – 317, заочна – 116), 14 докторантів денної форми за державним замовленням та 10 за кошти фізичних та юридичних осіб.  В термін захистилося 14 аспірантів, 3 випускники аспірантури та 1 здобувач кафедри, 6 випускників аспірантури подали документи до захисту.

Згідно з  планом прийому, затвердженим МОН України на 2022 рік,  було виділено 76 державних місць, з них 49 – денної форми, 27 – вечірньої. 

 

Інформаційно-видавничий центр

 

 

Категорії: