Кафедра громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін

Кафедра громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін була створена на медичному факультеті №2 рішенням Вченої ради від 16.06.2016 р. Особливістю роботи кафедри, як і факультету загалом, є підготовка іноземних студентів.

Очолює кафедру доктор медичних наук, професор Погоріляк Рената Юріївна.

На кафедрі працює 20 штатних працівників та 11 сумісників.

Кафедра забезпечує викладання медичних та гуманітарних дисциплін англійською мовою відповідно до державних стандартів підготовки спеціалістів напряму «Медицина».

     Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою:

 1. Соціальна медицина, громадське здоров’я («Social medicine, public health»)- для студентів  3-4 курсів
 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я («Social medicine, health organization and health economics»)для студентів  6 курсу
 3. Гігієна та екологія («Hygiene and ecology»)  - для студентів 2 та 6 курсів.
 4. Українська мова як іноземна – для студентів 1, 2,3,4 курсів.
 5. Англійська мова за професійним спрямуванням («English for Professional Purposes» - для студентів 1 курсу І семестр
 6. Іноземна мова медичного спрямування за вибором («Elective Course of English for Medical Purposes») – для студентів 1 курсу ІІ семестр
 7. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) («Foreign Language (for Professional Purposes)») – для студентів 2 курсу
 8. Курси за вибором (англійська мова) («Elective Courses (the English Language)») – для студентів 3 курсу
 9. Латинська мова та основи медичної термінології - для студентів 1 курсу
 10. Civic Culture and Tolerance – для студентів 2 курсу

 Серед дисциплін кафедри особливе місце відведено українській мові, котру студенти вивчають протягом чотирьох років – із першого по четвертий курс. Головна мета викладання української мови – це сприяти адаптації англомовних студентів, які приїхали з різних країн світу, а також навчити їх спілкуватися українською мовою у побуті та навчально-професійній сфері.

Крім того кафедра забезпечує викладання дисциплін медичного спрямування, а саме: гігієна та екологія, а також соціальна медицина, громадське здоров’я.

Викладачами кафедри  розроблено науково-методичні комплекси, які включають робочі програми дисциплін; графіки викладання дисциплін і контролю знань; плани, короткі конспекти та презентації лекцій; інструктивно-методичне забезпечення до самостійної роботи; тести, завдання, білети до поточного і кінцевого контролю знань та вмінь. 

На кафедрі також здійснюється наукова робота  в руслі таких тематик:

 • «Ефективні методи, прийоми, інструменти очно-заочного викладання української мови як іноземної».
 • «Деякі аспекти формування англомовної професійно-орієнтованої компетентності студентів полікультурних груп спеціальності «Медицина» шляхом впровадження ситуативно-комунікативного підходу».

 Викладачі кафедри беруть активну участь у вітчизняних та міжнародних конференціях, друкують публікації у фахових виданнях, а також журналах, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science, Copernicus та активно працюють над створенням навчально-методичних комплексів з кожної дисципліни, яка викладається на кафедрі.

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Погоріляк Рената Юріївна
Дата оновлення сторінки: 16.09.2022