Кафедра факультетської терапії

Кафедра факультетської терапії УжНУ cтворена в 1954 році. Організатором кафедри та її першим завідувачем (1954–1958 рр.) був старший викладач С.І. Добош – висококваліфікований спеціаліст, випускник медичного факультету Празького університету. З 1958 по 1969 р. завідував кафедрою доктор медичних наук, професор Г.Є. Марантіді - високоосвічена, ерудована людина, випускник медичного факультету Афінського університету. У 1969-1979 рр. керував кафедрою доктор медичних наук, професор І.Ю. Мельник з 1979 р. по 2000 рік - доктор медичних наук, професор М.І. Фатула.

Проф. М.І. Фатула протягом 20 років керував 7 госпдоговорами та держбюджетними науковими дослідженнями, результати яких доповідались на Всесвітньому конгресі кардіологів, всесоюзних та республіканських з’їздах та конференціях. У 1986 р. проф. М. І. Фатула брав безпосередню участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За багаторічну працю проф. М.І.Фатула нагороджений орденом Леніна, медаллю “За трудову доблесть”, йому присвоєно почесне звання “Заслужений лікар України».

 З 1.01.2001 по 30.06.2021 року керівництво кафедрою продовжує доктор медичних наук, професор Т.М Ганич. В 1996 р. достроково захистив докторську дисертацію з проблем обстеження та оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Автор понад 200 наукових праць, у тому числі п’яти монографій та ряду науково-практичних і навчально-методичних видань. Підготував 5 кандидатів наук. Доповідач, учасник численних міжнародних наукових форумів. Науковий керівник медичного студентського наукового товариства УжНУ. Автор (співавтор) кількох патентів і винаходів. Володіє п’ятьма іноземними мовами.

 

 

 1 липня 2021 року естафету завідувача кафедри прийняла професор, доктор медичних наук, випускниця УжНУ – Дербак Марія Антонівна, яка до цього часу обіймала посаду професора кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб УжНУ. Проф. Дербак М.А. лікар-гастроентеролог вищої категорії, лікар-вірусолог, яка більше 20-ти років займається проблемами дифузних уражень печінки, зокрема хронічних вірусних гепатитів. Дербак М.А. автор понад 200 наукових публікацій, в т.ч. в наукометричних журналах, що індексуються в Scopus або Web of Science,11-патентів на винаходи та корисні моделі, 1 монографія, та співавтор навчального підручника з грифом МОН і МОЗ.  Під її керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію та готуються 6 дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. Проф. Дербак М.А. у 2018 році пройшла науково-педагогічне стажування в Словацькому медичному університеті (м.Братислава) та була одним із головних ініціаторів удосконалення ОП «Сестринська справа» у відповідність із навчальними планами університетів країн Вишеградської четвірки.

У минулому на кафедрі факультетської терапії працювали висококваліфіковані спеціалісти: ас. Ф.С. Керекеш (1954-1975 рр.), доц. Ю.В. Рошкович (1960 – 2001 рр.), проф. Ф.Ф.Теличко  (1967–1974 рр.), доц. М.М. Ленчур (1967-1978 рр.), доц. Н.С. Машкаринець (1965-1999 рр.), доц. А.А. Сочка (1967 – 1993 рр.), доц. М.І. Кручаниця (1968 – 1973 рр.), ас. П.С.Добош (1970-1979 рр.), проф. М.М. Кишко (1970-1990 рр.),доц.М.М.Шютєв (1970-2019рр.).

На  сьогодні на кафедрі працюють16  викладачів:

1. Професори – 3 (д.мед.н. М.А. Дербак, д.мед.н. Т.М. Ганич, д.мед.н. О.І. Лемко).

2. Доценти –  8 к.мед.н. О.А. Рішко, к.мед.н. В.В. Свистак, к.мед.н. М.М. Блецкан, к.мед.н. А. А. Краснова, к.мед.н. О.Т. Ганич, к.м.н. М.І. Лазорик, к.мед.н. Пічкар Й.І., к.мед.н. Пацкун Е.Й. ).

3. Асистенти –  5 (к.мед. н.,Г.Ю. Машура, к.мед.н. Жованик Н.В., Непійпова Н.Е., Булеза Б.Я., Т.Ю.Козак).

Кожен викладач кафедри має свій напрямок професійної діяльності, що дозволяє повноцінно забезпечити викладання дисципліни «Внутрішні хвороби» за всіма циклами: кардіологія, ревматологія, пульмонологія, гастроентерологія, ендокринологія, нефрологія та гематологія.       

Так д.мед.н., професор-пульмонолог Лемко Ольга Іванівна,  проводить цикл занять з пульмонології,  на базі спеціалізованого закладу ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України», що дає змогу студентам більш поглиблено ознайомитись із відновним лікуванням осіб із хронічною патологією бронхолегеневої системи з використанням немедикаментних лікувальних чинників і методів імунореабілітації. Вчений високої ерудиції і наукової принциповості, авторка понад 400 наукових праць, співавторка 4 книг, в т.ч. розділу в кн. «Мінеральні води України» (К., 2005), довідника «Курортно-рекреаційні зони Закарпаття», заслужений винахідник України, Ольга Іванівна зробила вагомий внесок у розвиток сучасної клініко-діагностичної та лікувально-профілактичної пульмонології і розробку нового напряму медицини – комплексної імунореабілітації. Результати її наукових досліджень неодноразово були представлені на конгресах європейського та світового рівнів (конгресах Європейської Академії клінічної імунології та алергології,  конгресах Європейської Респіраторної Спілки та на Світовому Астма Конгресі).

 д.мед.н., професор-пульмонолог Лемко Ольга Іванівна

 

 Слід відзначити, що на кафедрі викладає доцент Лазорик М.І. – спеціаліст з патентознавства, який у 2008 році отримав почесне звання заслуженого винахідника. На його рахунку більше як 200 різних патентів на винаходи, 18 ліцензій на їх впровадження в практику у медичній сфері. Він активно залучає до наукової діяльності студентство, свідченням чого стали 37 патентів спільних із 31 студентом.Доцент Лазорик М.І. досконало вивчав явище фагоцитозу, і виявив, що лейкоцити у капілярній та венозній крові мають різну активність, а також винайшов метод визначення цих клітин не лише у мазку крові, а і у системі Сi.

 Кандидат медичних наук, доцент Лазорик Михайло Іванович

 

 На кафедрі проходять навчання студенти ОП «Лікувальна справа» (4-6 курси), ОП «Сестринська справа» (1-4 курси) та ОП «Фармація» (5-ий курс, вибіркові дисципліни).

Викладання дисциплін на кафедрі відбувається наступним чином:

Зав. кафедрою проф. Дербак М.А. читає лекції та проводить клінічні заняття з Внутрішньої медицини у студентів 4-го курсу та цикл з Гастроентерології у студентів 6-го курсу спец. 222 «Медицина»та розробила і веде елективний курс «Клінічна лабораторна діагностика у внутрішній медицині» для студентів 6 курсу.  У студентів ОП «Фармація» веде вибіркову дисципліну «Виробнича практика з фармакотерапії у гастроентерології». Також проф. Дербак М.А. є гарантом освітньої програми «Сестринська справа» та веде практичні заняття з «Клінічого медсестринства у внутрішній медицині», є керівником виробничих практик у студентів-бакалаврів спец. 223 «Медсестринство».   У студентів ОП «Фармація» веде вибіркову дисципліну «Виробнича практика з фармакотерапії у гастроентерології».

Д.мед.н., проф. Ганич Т.М. читає лекції та проводить клінічні заняття з Внутрішньої медицини у студентів 4-го курсу та цикл з Гастроентерології у студентів 6-го курсу спец. 222 «Медицина».  

Д.мед.н., проф. Лемко О.І. читає лекції, проводить клінічні заняття з Внутрішньої медицини, є керівником Виробничої лікарської практики у студентів 4-го курсу, а також  веде цикл з Пульмонології у студентів 6-го курсу спец. 222 «Медицина».  

К.мед.н., доцент Лазорик М.І. викладає цикл занять з Гематології на 6-му курсі, «Внутрішню медицину» на 4-му курсі студентам спец. 222 «Медицина» та «Медсестринство у внутрішній медицині»  студентам-бакалаврам спец.223 «Медсестринство».   

К.мед.н., доцент Свистак В.В. – веде  на 4-му курсі заняття з дисципліни «Фізична реабілітація, спортивна медицина» студентам спец. 222 «Медицина».

К.мед.н., доцент Рішко О.А. – веде на 6-му курсі цикл з Кардіології та Нефрології студентам спец. 222 «Медицина».

К.мед.н., доцент Краснова А.А. – веде на 6-му курсі цикл з Кардіології та Ревматології студентам спец. 222 «Медицина».

К.мед.н., доцент Блецкан М.М. – веде на 6-му курсі цикл з Ендокринології та на 4-му курсі дисципліну «Внутрішня медицина».  У студентів ОП «Фармація» веде вибіркову дисципліну «Виробнича практика з фармакотерапії в практиці сімейного лікаря». 

К.мед.н., доцент Ганич О.Т.  – веде на 4-му курсі дисципліну «Внутрішня медицина» та на 6-му курсі цикл з Гастроентерології студентам спец. 222 «Медицина», а також «Медсестринство в сімейній медицині з курсом геронтології та геріатрії» студентам-бакалаврам спец.223 «Медсестринство».   

К.мед.н., ас. Машура Г.Ю. – веде на 4-му курсі дисципліну «Внутрішня медицина», «Фізична реабілітація, спортивна медицина» та на 6-му курсі цикл з Гематології студентам спец. 222 «Медицина».

Доповнюють кафедру зовнішні сумісники – к.мед.н., лікар-генетик Пацкун Еріка Йосипівна,  заслужений лікар України Козак Тетяна Юріївна,к.мед.н. Жованик Наталія Василівна лікар пульмонолог, завідувачка пульмонологічним відділенням ЗОКЛ ім.Андрія Новака, лікар-аллерголог, імунолог ЗОКЛ ім.Андрія Новака Булеза Богдана Ярославівната директор симуляційного центру УжНУ Непійпова Наталія Едуардівна

 За останні роки викладачами кафедри опубліковано понад 50 методичних рекомендацій для студентів і лікарів, видано 11 навчальних посібників (у т.ч. 2 з грифом МОН), зокрема:

Для студентів     спеціальності  222 «Медицина»

1. Фатула М.І., Шютєв М.М., Свистак В.В., Рішко О.А., Чекан К.А. Основи практичної електрокардіографії: Навчальний посібник.– 3-є  вид.– Ужгород: УжНУ, 2007 – 80 с.

2. Пічкар Й.І., Рішко М. В., Свистак В. В., , Булеца Б. А., Чемет О. А., Крафчик О. М., Пічкар Н. Цукровий діабет. -  Навчальний посібник для лікарів загальної практики, студентів, інтернів (у співавторстві), Ужгород, 2008. – 95 стор.

3. Пічкар Й.І., Дербак М.А., Паньків В.І.,Блецкан М.М. “Клінічна ендокринологія" Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІV рівня акредитації [Електронний ресурс]. − Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2022. – 275 с. 

Кафедра тісно співпрацює з НДІ фітотерапії ДВНЗ УжНУ, широко вивчає і застосовує в своїх дослідженнях розробки науковців даного інституту, підтримує наукові контакти з вченими Угорщини та Словаччини.

Отримані результати наукових досліджень опубліковані в чисельних наукових роботах, регулярно доповідаються на вітчизняних і міжнародних з’їздах, симпозіумах, конференціях. За період існування працівниками кафедри опубліковано 10 монографій, понад 900 наукових робіт, захищено 6 докторських та 14 кандидатських дисертацій, запатентовано  десятки винаходів та корисних моделей.

Викладачі кафедри організовано підвищують свою лікарську кваліфікацію приймаючи участь у кафедральних наукових семінарах. Кожен останній тиждень місяця на кафедрі проводяться наукові семінари, де викладачі діляться інформацією, отриманою на курсах, конференціях, з’їзді або іншому науковому заході. Це нові міжнародні рекомендації, зміни в протоколах лікування, тощо.

Наукові семінари на кафедрі факультетської терапії 

 2022-2023 н.р.

п/п

Теми

Доповідач

Час

проведення

1

2

3

4

1.

Організація науково-дослідної роботи в межах загальнокафедральної теми.

Зав. кафедрою,

Дербак М.А., 

проф. Ганич Т.М.

вересень 2022р.

2.

Вплив бальнеотерапії закарпатськими мінеральними водами, рефлексотерапії і молитов на показники капілярної і венозної крові пацієнтів

доц. 

Лазорик М.І.

вересень 2022р.

3.

«Інгібітори НЗКТГ-2 - старі покази та нові перспективи» 

доц. 

Рішко О.А.

жовтень

2022р.

4.

Діагностика та лікування коморбідної патології печінки у пацієнтів з надмірною вагою.

Зав. кафедрою,

проф. 

Дербак М.А.

листопад

2022 р.

5.

Реабілітація хворих після перенесеної інфекції Covid-19

доц.

 Свистак В.В.

грудень

2022р.

6.

ХОЗЛ та коморбідна патологія: сучасний стан проблеми та особливості ведення пацієнтів.

проф. 

Лемко О.І.

січень

2022р.

7.

Нова класифікація серцевої недостатності

  доц.Краснова А.А.

лютий 2022р.

8.

Медична деонтологія та медсестринство

ас. 

Непійпова Н.Е.

березень

2023р.

9.

Сучасні аспекти застосування вітаміну D.

доц.  Блецкан М.М.

березень

2023р.

10.

Метаболічно-асоційовані захворювання у сучасному світі та методи їх діагностики і лікування.

проф.

 Дербак М.А.

квітень 2023 р.

11.

Інформаційні і комунікаційні технології -стабільний компонент освітньої системи. Дистанційні платформи для навчання, як ними користуватися викладачу.

доц.

 Ганич О.Т.

квітень 2023 р.

12.

Менеджмент анемії

ас.Машура Г.Ю.

травень 2022р.

13.

Огляд оновленого гайдлайну Американської діабетичної асоціації (ADA 2021р.)з менеджменту пацієнтів з цукровим діабетом.

доц. Пічкарь Й.І.

травень 2023 р.

14.

Сучасні принципи діагностики та лікування алергічних уражень ШКТ

ас. Булеза Б.Я.

червень

2023р.

15.

Орфанні захворювання у Закарпатській області та можливості їх діагностики і лікування

доц. Пацкун Е.Й.

червень

2023р.

16.

Виявлення винаходу й оформлення заявки на винахід (корисну модель) у  практиці науковця-медика через призму багаторічного досвіду.

доц. 

Лазорик М.І.

червень

2023р. 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Дербак Марія Антонівна
Дата оновлення сторінки: 09.11.2022