Медичний факультет

Освітньо-професійна програма «Медсестринство» (бакалавр на основі ступеня молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра)

 

Освітньо-професійна програма «Медсестринство» (спеціальність 223 «Медсестринство») призначена для подальшого удосконалення професійного розвитку медичних сестер із ступенем молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра. 

Здобута кваліфікація – Бакалавр медсестринства, медична сестра. Після     закінчення     навчання     за     освітньо-професійною програмою   бакалавр   спеціальності   «Медсестринство»   фахівець здатний виконувати професійну роботу: 

  • на посадах медичної сестри, 
  • старшої медичної сестри спеціалізованого відділення, 
  • головної медичної сестри,
  • викладача медичного коледжу.  

Термін навчання – 2 роки 10 місяців.

Програма складена у відповідності до стандарту вищої освіти за першим рівнем (бакалаврським) спеціальності 223 «Медсестринство» та акредитована Національним агентством забезпечення якості вищої освіти (Сертифікат №554 від 23.07.2020 https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/27854).

Для подальшої професійної підготовки фахівець має право вступати на програми другого рівня вищої освіти (магістратура) та проходити навчання в рамках післядипломної освіти.

Основний підхід до навчання бакалавра медсестринства – проведення навчальних занять у формі лекцій, практичних занять в аудиторіях та в клініці, семінарських та лабораторних занять, консультацій, проходження переддипломної практики, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів.

 

Компетентності, на розвиток яких спрямована освітня програма:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері медсестринства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 04. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 05. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово

ЗК 07. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

ЗК 08. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК 09. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

ЗК 10. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

ЗК 11. Здатність працювати в команді 

ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії 

ЗК 13. Здатність діяти на основі етичних міркувань

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК 01. Здатність застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній професійній практиці. 

ФК 02. Здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, хвороби чи інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної життєдіяльності і визначати проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та станах. 

ФК 03. Здатність задовольнити потреби пацієнта/клієнта протягом різних періодів усього життя (включаючи процес вмирання) шляхом планування, допомоги і виконання медсестринських втручань, оцінки та корекції індивідуальних планів догляду, створених у співпраці з пацієнтом/клієнтом, особами, що доглядають, членами сім’ї та іншими медичними і соціальними працівниками. 

ФК 04. Застосовування професійних навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного ставлення, приватності/інтимності/, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, психологічних та духовних потреб на засадах транскультурального медсестринства, толерантної та неосудної поведінки. 

ФК 05. Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення догляду на основі холістичного (цілісного) підходу, враховуючи задоволення потреб пацієнта у комфорті, харчуванні, особистій гігієні та здатності особи задовольняти свої щоденні потреби.

ФК 06. Здатність ефективно застосовувати сукупність професійних навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до діагностичних досліджень та заборі біологічного матеріалу для лабораторних досліджень. 

ФК 07. Збереження власного здоров’я фахівця при здійсненні догляду, виконанні маніпуляцій та процедур, при переміщенні і транспортуванні пацієнта/клієнта. 

ФК 08. Профілактична діяльність медичної сестри, направлена на збереження і зміцнення здоров’я, попередження захворювань інформування та навчання пацієнта та членів його родини. 

ФК 09. Здатність здійснювати організацію, впровадження та контроль медсестринського процесу в паліативній та хоспісній допомозі. 

ФК 10. Здатність до організації надання медичної допомоги за принципом сімейної медицини. 

ФК 11. Здатність проводити медичну та соціальну реабілітацію з метою відновлення здоров’я населення. 

ФК 12. Здатність орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських засобів, особливостях їх фармакокінетики та фармакодинаміки. 

ФК 13. Здатність виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами додаткових методів дослідження. 

ФК 14. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу при різних гострих станах. 

ФК 15. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час. 

ФК 16. Здатність організовувати та управляти відповідним структурним підрозділом (лідерство та менеджмент).

 

Програмні результати навчання

ПРН 1. Проводити суб’єктивне та об’єктивне обстеження різних органів і систем пацієнта та оцінювати отримані дані.

ПРН 2. Проводити діагностику згідно спеціалізації: виявляти та оцінювати проблеми пацієнта. 

ПРН 3. Планувати медсестринські втручання.

ПРН 4. Здійснювати контроль за роботою молодшого медичного персоналу та станом інвентарю. 

ПРН 5. Здійснювати медсестринське адміністрування. 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий мікроклімат в колективі. 

ПРН 7. Брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим і перехворілим населенням, реабілітації та диспансерного нагляду.

 ПРН 8. Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму. 

ПРН 9. Належно виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення особистої гігієни пацієнта. 

ПРН 10. Виконувати найпростіші методи фізіотерапії. 

ПРН 11. Координувати дії за допомогою поєднання декількох навичок для забезпечення харчування пацієнта. 

ПРН 12. Належно виконувати медичні маніпуляції з метою проведення заходів щодо стабілізації функціонального стану організму. 

ПРН 13. Виписувати, зберігати та застосувати фармакологічні засоби. 

ПРН 14. Вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і скерування біологічного матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження.  

ПРН 15. Надавати екстрену долікарську медичну допомогу на підставі діагнозу невідкладного стану. 

ПРН 16. Здатність до точності при здійсненні взаємозалежних професійних функцій. 

ПРН 17. Планувати і проводити профілактичні та протиепідемічні заходи щодо інфекційних хвороб. 

ПРН 18. Організовувати та проводити навчання пацієнтів та членів їхніх родин з медичних питань. 

ПРН 19. Проводити медико-гігієнічну пропаганду. 

ПРН 20. Належно вести відповідну медичну документацію.

 

Усі науково-педагогічні працівники, що викладають для студентів спеціальності 223 «Медсестринство», відповідають ліцензійним вимогам до кадрового забезпечення. Більша частина викладачів клінічних дисциплін активно проводять лікувально-діагностичну роботу та мають практичний досвід. 

Освітня програма забезпечена необхідними медичними фантомами та муляжами, діагностичними засобами та приладами. На підставі укладених договорів при навчанні використовується сучасне медичне обладнання та апарати комунальних та приватних закладів охорони здоров’я м. Ужгорода.

Дидактичні матеріали, практичні кейси та ситуаційні завдання, тести з дисциплін даної освітньої програми доступні студентам через систему електронного навчання університету e-learn. Університет забезпечений доступом до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus. 

 

Детальніше про освітню програму можна дізнатись за посиланням https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/17745 або написавши листа в деканат медичного факультету на f-medics@uzhnu.edu.ua