Редакційно-видавнича рада

Відповідно до Положення про Редакційно-видавничу раду Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» затвердженого Вченою радою Університету (протокол №9 від 21 жовтня 2022 р.).

Положення про Редакційно-видавничу раду

До складу Редакційно-видавничої ради входять за посадами: проректор з наукової роботи; заступник директора наукової бібліотеки; директор інформаційно-видавничого центру; начальник редакційно-видавничого відділу.

У разі кадрових змін нова посадова особа автоматично стає членом РВР, про що її повідомляє секретар ради.

Членами РВР можуть бути заступники деканів факультетів (директорів навчально-наукових інститутів) з наукової роботи або інші представники факультетів (навчально-наукових інститутів) делеговані рішеннями вчених рад цих підрозділів.

Керівництво Редакційно-видавничою радою здійснює голова ради або його заступник.

Секретаря РВР обирають члени ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

До роботи Редакційно-видавничої ради залучаються: головні (відповідальні) редактори наукових, фахових періодичних видань; автор(и)/укладач(і) навчальної, наукової, навчально-методичної літератури; представники кафедр, науковці та провідні фахівці Університету.

Склад Редакційно-видавничої ради затверджується наказом ректора терміном на 5 років.

 

СКЛАД РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

(наказ №89/01-06 від 11.10.2022 р.)

 • Миронюк І.С. – проректор з наукової роботи, д.мед.н., професор, заступник голови Редакційно-видавничої ради;
 • Бродич А.І. – начальник редакційно-видавничого відділу, секретар Редакційно-видавничої ради;

Члени Редакційно-видавничої ради:

 • Різак В.М. – завідувач кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки фізичного факультету, д.ф.-м.н., професор;
 • Жигуц Ю.Ю. – завідувач кафедри технології машинобудування інженерно-технічного факультету, д.т.н., професор;
 • Сухарев С.М. – завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища хімічного факультету, д.х.н., професор;
 • Савчин М.В. – професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права юридичного факультету, д.ю.н., професор;
 • Венжинович Н.Ф.– завідувач кафедри української мови філологічного факультету, д.ф.н., професор;
 • Філіп С.С. – завідувач кафедри загальної хірургії медичного факультету, д.мед.н., професор;
 • Машіка Г.В. – завідувач кафедри туризму факультету туризму та міжнародних комунікацій, д.г.н., професор;
 • Клітинська О.В. – завідувач кафедри стоматології дитячого віку стоматологічного факультету, д.мед.н., професор;
 • Сливка-Тилищак Г.І. – завідувач кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу факультету математики та цифрових технологій, д.ф.-м.н., доцент;
 • Король М.М. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент;
 • Данилець Ю.В.– доцент кафедри археології, етнології та культурології факультету історії та міжнародних відносин, к.і.н., доцент;
 • Трошкі В.Б.– доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Українсько-угорського навчально-наукового інституту, к.ф.-м.н.;
 • Левкулич В.В. – завідувач кафедри філософії факультету суспільних наук, к.ф.н., доцент; 
 • Мулеса О.Ю. – доцент кафедри програмного забезпечення систем факультету інформаційних технологій, д.т.н., доцент;
 • Чендей Н.В.– доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології, к.ф.н., доцент;
 • Агій Я.Ю. – доцент кафедри економіки і підприємництва економічного факультету, к.е.н., доцент;
 • Росул М.М. – доцент кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, к.мед.н., доцент;
 • Куртяк Ф.Ф.– завідувач кафедри зоології біологічного факультету, к.б.н., доцент, старший науковий співробітник;
 • Мигаль А.В. – доцент кафедри лісівництва географічного факультету, к.б.н.;
 • Товт В.А. – доцент кафедри фізичного виховання факультету здоров’я та фізичного виховання, к.пед.н., доцент;
 • Бойчук О.А. – доцент кафедри громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін медичного факультету №2, к.ф.н., доцент;
 • Ільницький В.І. – директор Інформаційно-видавничого центру;
 • Середа Л.І.– провідний фахівець НН інституту євроінтеграційних досліджень;
 • Воробець В.В. – заступник директора Наукової бібліотеки.