Атестаційна комісія Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» є дорадчим органом, що утворюється з метою виконання повноважень щодо підготовки до атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в частині присвоєння вчених звань та почесних звань працівникам ДВНЗ «УжНУ».

Основними завданнями Атестаційної комісії є:

- участь у забезпеченні належного рівня атестації наукових і науково-педагогічних кадрів;

- надання рекомендацій Вченій раді ДВНЗ «УжНУ» про прийняття до розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань старшого дослідника, доцента і професора науковим і науково-педагогічним працівникам ДВНЗ «УжНУ»;

- надання рекомендацій Вченій раді ДВНЗ «УжНУ» про розгляд кандидатур на присвоєння почесних звань.

Атестаційна комісія відповідно до покладених на неї завдань бере участь у  прийнятті рішень щодо:

- проведення додаткової експертизи атестаційних справ здобувачів вчених звань та науково-педагогічної діяльності кандидатів на присвоєння почесних звань;

- розгляду атестаційних справ, які вивчалися комісією, затвердженою наказом ректора, для ознайомлення з науковою, навчальною та методичною діяльністю здобувача вченого звання з порушенням встановленої процедури або щодо яких до ДВНЗ «УжНУ» надійшла додаткова інформація, яка не була врахована університетською комісією;

- рекомендації до розгляду Вченою радою ДВНЗ «УжНУ» питання присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і професора науковим і науково-педагогічним працівникам ДВНЗ «УжНУ» на підставі розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань та висновків університетських комісій;

- рекомендації до розгляду Вченою радою ДВНЗ «УжНУ» питання присвоєння почесних звань на підставі рішень вчених рад факультетів;

- утворення апеляційних комісій щодо присвоєння вчених звань або їх позбавлення.

Атестаційна комісія утворюється у складі голови атестаційної комісії, його заступника, секретаря та членів комісії. Головою Атестаційної комісії є проректор з наукової роботи ДВНЗ «УжНУ». Заступником голови Атестаційної комісії є проректор з науково-педагогічної роботи. Секретарем Атестаційної комісії є вчений секретар ДВНЗ «УжНУ».   Членами Атестаційної комісії є провідні вчені ДВНЗ «УжНУ». 

Формою роботи Атестаційної комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови Атестаційної комісії. 

На засідання Атестаційної комісії, як правило, запрошуються особи щодо яких розглядаються питання.

Положення про Атестаційну комісію Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»